Home

Bosporské království

Bosporské království - Bosporan Kingdom - abcdef

Mithridatés se snažil svou už tak rozlehlou říši ještě rozšířit. V roce 110 př.n.l. získal Bosporské království, které se rozkládalo na severním břehu Černého moře a na Kypru. Jeho zájem o Malou Asii se střetl se zájmy Římanů. Mithridatés chtěl vytvořit mocnou helénistickou říši Z měst vzniklo Bosporské království, které v prvním století anektoval Řím. Severní stepní část ovládali od 4. století před naším letopočtem Skythové. Po nich přišli Gótové, pak Hunové a od čtvrtého do osmého století Bulhaři Pontus (řecky Πόντος, Pontos, což znamená moře) je název historické oblasti, kde se nacházelo někdejší starověké helénské království, ta se nacházela na jižním břehu Černého moře (Pontos Euxeinos).Do historie se tato země začala zapisovat na konci temného období, kdy iónští Řekové nejprve prozkoumali a posléze kolonizovali severní pobřeží. Zmíněné Bosporské království bylo v podstatě klasickým řeckým helenistickým státem, kde žilo nejenom řecké obyvatelstvo, ale i z místní neřecké národy. Svědčí o tom třeba královský titul Leukóna I. (389-349 př. n. l.), který se nazýval archontem Bosporu a Theodosie, králem Sindů, všech Maitů a Thateů

Bosporské království na Krymu se mu poddalo dobrovolně. S armádou posílenou o obávané bojovníky ze severních stepí se Mithridates obrátil do Malé Asie. Ta byla rozdělena na několik království, která se postupně dostávala pod nadvládu Říma. Mithridates obratně využil toho, že Řím byl v té době zaneprázdněn. Mithridates III a Cotys I byli synové Aspurga a Gepaepyrise, kteří byli vládci bosporského království. Po smrti svého otce v roce 38 se Mithridates III stal společným vládcem se svou matkou Gepaepyris a někdy mezi lety 38 a 45 ho římský císař Claudius ustanovil vládcem celého bosporského království. V 45 letech Claudius z neznámých důvodů sesadil Mithridata a. Syrákúsy, bosporské království) Alexandr Makedonský a vznik helénistického světa (příčiny a průběh tažení proti Persii, důsledky porážky perské říše, helénizace, boj o Alexandrovo dědictví a vznik helénistických států Po dvou stech letech vzniklo spojením řeckých osad Bosporské království. Stejně jako jiná místa, která se dostala do antického kulturního vlivu, tak i Chersónesos Tauriké (takto začali Řekové s odkazem na původní Taury části poloostrova říkat) se stal součástí řecké mytologie

Mithridatés obsadil Bosporské království, Kolchidu a Malou Arménii. Během krátké doby ovládl Černé moře, takže nemohl uniknout pozornosti pánů Středozemního moře, Římanů. Mithridatés si poté rozdělil s bithýnský králem a přítelem Říma Nikomedem III. Kappadokii Řecko, Bosporské království, bronz, AE19 19mm 7.44g Stav viz foto Za originalitu ručím vrácením peněz!! Eumelos Bosporův ( fl. 309-304 př. N. L.) Nebo Eumelus byl spartocidní vládcem bosporského království a synem Paerisades . Eumelos byl bratrem Satyros II (nezaměňovat s jeho pradědečkem, Satyrus I , dalším bosporským vládcem) a Prytanis Zanedlouho byl Pontus anektován, Farnakovi zůstalo jen Bosporské království. V době, kdy tragicky končil život velikého krále, stál jeho protivník na vrcholu moci. Pompeius nejen zbavil Řím Mithridata, ale pronikl se svými legiemi jako první Říman až na Kavkaz. Poté se vrátil více na západ, aby uspořádal poměry Syrákúsy, bosporské království). Alexandr Makedonský a vznik helénistického světa (příčiny a průběh tažení proti Persii, důsledky porážky perské říše, helénizace, boj o Alexandrovo dědictví a vznik helénistických států)

Poté, co urovnal své záležitosti v pořádku a upevnil svůj trůn, Leukon, Satyrosův nejstarší syn a nástupce, znovu oblehl Theodosii. V reakci na rostoucí bosporské království se Heraclea Pontica rozhodla zasáhnout vysláním svého admirála Tynnichuse s malou silou, aby vyřadil Bosporany obklopující jejich kolonii Bosporské království vedlo v sérii válek expanze Cimmerian Bosporus a okolní území přibližně od roku 438 před naším letopočtem do přibližně 355 před naším letopočtem. Bosporská expanze začala po Spartokos I , první Spartocid (a po kterém je dynastie pojmenována). Obsadil Bosporské království, Kolchidu a Malou Arménii. Poté si rozdělil s bithýnským králem Nikomedem III Kappadokii. Nikomedes se ale velmi přátelil s Římany a to nakonec vedlo mezi oběma králi k roztržce. První válečný konflikt vyhrál Nikomédes s pomocí Římanů a jeho nástupce Nikomedes IV napadl s dvěma. Vlevo: Bosporské království a okolní skytská území. Vpravo: terakotová sfinga z Fanagorie. Ozdoba hlavy se dochovala na Ukrajině dodnes jako součást lidového kroje (vinok) Kulturní vztahy mezi Řeky a Skyty rozhodně nebyly jednostranné. Skytští lučištníci sloužili v Aténách jako městští strážníci a bosporští.

Založili tady bosporské království, jež se pak dostalo pod vliv křesťanského Říma. Působili zde i Cyril a Metoděj v roce 860, pak se po vpádu Mongolů stal Krym na pět století výspou muslimského světa - a až v roce 1783 ho ruská carevna Kateřina II. po dobytí přičlenila k ruské říši Království Pergamon (282 př.>Ptolemaiovské království (305-30 př. N. L.) Bosporské království (438 př. N. L. - 370 n. L.) Království Pontské (302-64 př. N.l.): perský původ, helenizovaný v kultuře a úředním jazykem je řečtina . Řecko-bactrijské království (250-125 př. N. L. Nejvýznamnější bylo Bosporské království na východě poloostrova (dnešní Kerč) naproti olympijské Soči a právě v Chersones v místě dnešního Sevastopolu. (Sověti Chersones v literatuře nazývali sovětskými Pompejemi, i když to je poněkud přehnané) Od 6. století připadl Chersonesos Byzanci, která se tu udržena až.

Římské království; Římská republika; Vedl si v nich dokonce tak dobře, že díky pozvání taurských Řeků záhy rozšířil své panství i o území Bosporské říše na Krymu, která v minulosti nesmírně bohatla z exportu jihoruského obilí. Stalo se v letech 110 - 107 před n.l. Záhy s Mithridatés podmanil i bájemi. Definitions of Bosporské království, synonyms, antonyms, derivatives of Bosporské království, analogical dictionary of Bosporské království (Czech Nicméně, hvězda a srst ikonografie se vyvíjela během 4th a 1st století BCE, během hellenistic období nejvíce pozoruhodně během království Pontus, bosporské království, a město byzantium (pozdnější Constantinople) V těchto střetnutích jsou Bosporské a Pontijské království pod vládou Mitridata VI. a Partské říše po dvou neúspěšných válkách se Sulou je uzavřen mír r. 85 p. n. l., tyto dva státy vypovídají podporu Kanovi Saričinovi a předávají území a prostor římským legiím Eupatora a ten tuto dynastii na trůně Bosporského království vystřídal. Tento ctižádostivý panovník se dostal do konfliktu s Římany, s nimiž vedl celkem tři války (89 - 84, pak 83-82 a 74-64 př.n.l.)

Řecko, Bosporské království, bronz, AE19 19mm 7.44g Stav viz foto Za originalitu ručím vrácením peněz!! Zřejmě duševně chorá královna Ranavalona I. usedá na madagaskarský trůn po smrti svého chotě Radama I. Nenávidí křesťanství, protože jí bere moc nad jejími poddanými: Nebudu trpět žádné království nebeské, žádného Boha, ani Ježíše Krista! To jsou vládci bílých mužů a nedovolím, aby sváděli můj lid Expanze osmanské říše na Balkáně by nebyla tak úspěšná, kdyby jí svou politikou nepomáhali sami Evropané. Řevnivost mezi Východo- a Západoevropany, skrytá do hávu sporu mezi pravoslavným a katolicko-latinským směrem křesťanství, postupně umožňovala expanzi osmanské říše, která metodicky dobývala další a další území Starověké řecké náboženství zahrnuje sbírku vír, rituálů a mytologie pocházejících ze starověkého Řecka ve formě populárního veřejného náboženství i kultovních praktik.Aplikace moderního pojmu náboženství na starověké kultury byla zpochybňována jako anachronická Boje v Bosporském království (nazývá se podle Kimmerského Bosporu - Kerčského průlivu) pokračují až do roku 107 př.n.l., protože proti Mithridatově uzurpaci vypuklo povstání vedené otrokem Saumatem. Ten nechal zavraždit Perisada V. a nakrátko ovládnul Bosporské království

Potopa světa film, potopa světa je první zaznamenanou

Bosporská říše - Wikiwan

Drobná menší území: 1. nezávislý ostrov Rhodos a bosporské království = Krym a okolí. V 2. století př.n.l. na Balkáně se rozšiřuje vliv nové, nastupující říše římské. Řecko a Makedonie byli ovládnuty Římany v letech 146 př.n.l. a 148 př.n.l poloostrovem se zmocnili vlád Spartokovcy a tati dynastio založile a tzv. bosporské království, které existoval nejméno ě do 4. století n.l., a to na základě mincí, kdežto archeologický materiál dosvědčuje životaschopnost města ještě o Osad sto le jaka to součás delší.t království s hlavní Později dobyl Syrské království Seleucid a změnil Judské království na klientský stát., Pompey se vrátil do Říma, za triumf a byl uznáván jako Pompey Veliký. Snažil se zajistit půdu pro své veterány, ale byl zablokován mnoha senátory,kteří ho neměli rádi Římské království. Itálie v předřímském období Vedl si v nich dokonce tak dobře, že díky pozvání taurských Řeků záhy rozšířil své panství i o území Bosporské říše na Krymu, která v minulosti nesmírně bohatla z exportu jihoruského obilí. Stalo se v letech 110 - 107 před n.l. Záhy s Mithridatés podmanil. Spojením řeckých osad na Krymu vzniklo v 5. století př. n. l. Bosporské království, které přetrvalo až do 4. století n. l. V antice bylo území označováno jako Chersonésos Taurský, Chersonésos Skythský, Taurika či Taurida. Ke konci starověku pak na Krym vtrhl kmenový svaz Ostrogótů, který byl o něco později vyhnán.

Wikizero - Bosporská říš

  1. Mithridatés VI. Eupatórás Dionýsos nyní ovládá kromě Pontu i Arménii, kde vládne jeho zeť Tigranés I., Kolchidu, Bosporské království (kolem Azovského moře) a Taurský Chesonésos (Krym). Římany posilování Mithridatovy moci nemůže nechat v klidu
  2. EUPATOM s Řínumy (89-84, 83-81, 74-64) moc jeho syna FARNAKA omezena jen na bosporské království na Krymu; také on poražen 47 CAESAREM u Zely (s. 91). 279 vpád Keltů (řec. Galatai) do.
  3. Bosporské království bylo vždy thrácké. Sarmatians, Scythians, Goths, Getae, Veneti, Huns atd. Jsou jména kmenů se stejným jazykem a obyčeji - patří k takzvaným Thrákům. Až do začátku 6. století v Římské říši vládli thráčtí římští císaři.
  4. rozložení Bosporské říše, bylo velké otrocké povstání, vedené otrokem Savmakem. Po této zničující události, se Bosporská říše stala součástí Pontského království. Po výbojích na oslabenou říši se nejvýznamnější panovník Pontského království král Mithridatés VI. sta
  5. O zhruba deset století později se řecké osady spojily a vzniklo takzvané Bosporské království. Ve středověku byl Krymský poloostrov rozdělen mezi několik vládců. Jih byl pod nadvládou Byzantské říše a na území začacaly vznikat obchodní osady Janovanů. Severní část Krymu drželi v rukou turkotatarští kočovníci
  6. Pozd. byla celá oblast jmenována jako Bosporské království či říše (Bosporos znamená Volský brod, srov. např. angl. Oxford). Územně a populačně byla říše největším hellénským státním útvarem doby předhellénistické, v mnoha ohledech i ekonomicky vynikajícím s bohatými obchodními kontakty po celém.
  7. Spojením řeckých osad na Krymu vzniklo v 5. století př. n. l. Bosporské království, které přetrvalo až do 4. století n. l. V antice bylo území označováno jako Chersonésos Taurský, Chersonésos Skythský, Taurika či Taurida. Ke konci starověku pak na Krym vtrhl kmenový svaz Ostrogótů, který byl o něco později vyhnán Huny

Země: Severní Řecko: Panovník: Pantikapaion: Popis: AE 19 mm cca 310-303 BC: Popis2: hlava Pana doleva/hlava lva doleva, jeseter: Kov: br: Zachovalost This page was last edited on 1 February 2020, at 12:15. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

en.wikipedia.or

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Pontus (řecky Πόντος, Pontos, což znamená moře) je název historické oblasti, kde se nacházelo někdejší starověké helénské království, ta se nacházela na jižním břehu Černého moře (Pontos Euxeinos).Do historie se tato země začala zapisovat na konci temného období, kdy iónští. -Bosporské království-Galatie (ve fryžské náhorní rovině) všech se zmocnil během 2.st. Řím-Parthský stát-Judský stát - PTOLEMAIOVCI - díky štědré podpoře Ptolemaiovců, vládnoucích nad Egyptem, se stala střediskem helénistické kultury Alexandreia - Múseion, chrám Múz, byla vlastně akademie, ve které bydleli a. Tato druhá část turecko-arménské svatby se pak už vůbec nelišila od běžné turecké svatby. U obrovských kulatých stolů se zde bavili svatebčané, kterých bylo odhadem asi 400. Jelikož se svatba konala v únoru, měla svatba zimní tématiku a příchuť ledového království

Kromě toho tu existovaly ještě menší útvary jako Bosporské království a Arménie. V Malé Asii vzniklo vedle Bithýnie, Kappadokie a Pontu Pergamské království a galatský stát. Na východě zůstala samostatná Indie, zatímco íránské satrapie se od poloviny 3. století dostaly pod vládu Parthů Přistěhovalci tam založili mnoho jiných měst na Krymu, ale to bylo kolem Panticapaeum že bosporské království vzniklo asi 100 roků pozdnější. Pro asi 8 století, město, umístil velmi úspěšně, intenzivně obchodoval se všemi obklopujícími národy, kvůli kterému to bylo schopné diktovat jeho vůli přinejmenším okolním. Na místo svého otce nastoupil v roce 336 př. n. l. Alexandr Makedonský, později zvaný veliký, který v myšlence útoku na Persii pokračoval.Avšak dnes již víme, že měl mnohem větší ambice. V roce . 334 př. n. l. začalo tažení proti Persi

Řecko baktrijské království. Řecko-baktrijské království existovalo zhruba mezi léty 250 až 125 př. n. l. Toto helénistické království se nacházelo ve střední Asii a zahrnovalo území Baktrie, Sogdiany a dalších územních celků English: Greco-Bactrian Kingdom — in Central Asia and South Asia.It originated from Ancient in modern-day Balkh, Afghanistan. from 250 to 125 BC Poslední návštěva: středa 11.8.2021 10:36: Právě je středa 11.8.2021 10:36: Obsah fóra » Ostatní » Dotazy. Všechny časy jsou v UTC+01:0 Bosporské království se postupně stalo hlavním prostředníkem obchodu s obilím v celém severním černém moři se zbytkem starověkého světa a vzkvétalo až do konce II. Století našeho letopočtu. E. Zachoval si atributy nezávislosti v té době, kdy se Chersonesos stal pouze vojenskou základnou Říma na severním pobřeží.

Bosporan Kingdom - Wikipedi

Království sestoupilo z nebes nejprve do města Eridu a odtud se šířilo do dalších míst. V sumerském bájesloví bylo Eridu domovem boha Enkiho. Původně místní bůh města Eridu se postupně dostal mezi trojici všesumerských bohů s Anem a Enlilem, kteří tvořili vesmírný princip Započala starší doba bronzová charakteristická rychlým rozvojem kultur Malé Asie, Sýrie, Palestiny, Egypta (Staré království) a Mezopotámie. Během starší doby bronzové II až III (3050 - 2350 př. n. l.) vyrostla v Palestině a Transjordánsku velká opevněná města, často mnohem větší než ty z pozdějších dob Započala starší doba bronzová charakteristická rychlým rozvojem kultur Malé Asie, Sýrie, Palestiny, Egypta (Staré království) a Mezopotámie. Během starší doby bronzové II až III (3050 - 2350 př.n.l.) vyrostla v Palestině a Transjordánsku velká opevněná města, často mnohem větší než ty z pozdějších dob Video o Bosporské úžině v Istanbulu. Jedním z nejznámějších průlivů na světě je zcela jistě Bospor. Tato třicet dva kilometrů dlouhá mořská úžina tvoří hranici mezi Evropou a Asií. Bosporský průliv je důležitou dopravní tepnou nejen pro Turecko, protože spojuje Marmarské a Černé moře a země na jeho pobřeží Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie (Text). Praha 2005

Nejoblíbenější evroé destinace pro léto. Prázdniny jsou tady a s nimi i léto a čas plánování dovolených. Ať už se chystáte vyrazit někam s rodinou, se svým miláčkem či sami, rozhodování o ideální destinaci a typu dovolené se jistě nevyhnete. Dovolená v létě u moře - photo by: Marjan Lazarevski (Flickr), CC BY. Na třetí den jsme plánovali utéci z ruchu patnácti-milionového velkoměsta do mnohem klidnější oblasti. Na princovy ostrovy. Jedná se jednu z oblíbených letních destinací, kde je zakázáno používání automobilů. Ráno jsme vyrazili směrem k přístavu, kde jsme nalezli loď s nápisem Adalar..

Bosporská říše - cs

Potopa / Potop (1974) ČSFD. Z celého světa; Dary (otevřeno nové okno) Byli to andělé, kteří přišli na zem proto, aby žili jako lidé. Když však přišla potopa, nezemřeli jako ostatní. Opustili lidská těla, která si vytvořili, a vrátili se jako andělé do nebe. V rodině Božích andělů však dál zůstat nesměli Bosporské mince (11) Rusko. Měděné mince (16) Stříbrné mince (28) SSSR. po roce 1961 (13) před rokem 1961 (11) Zlato. Amerika (4) Asie (1) Evropa (31) Německo (14) Rakousko-Uhersko (25) Rusko a SSSR (13) Slovensko (1) Platina. SSSR a Rusko (1) Palladium. Rusko a SSSR (1) Investiční stříbro. Africký leopard Ghana (1) Afrikanische. kteří v Istanbulu protestovali proti novému rektorovi Bosporské univerzity. Melih Bulu byl podle nich jmenován prezidentem Erdoganem nedemokraticky. Demonstrace trvají už téměř měsíc. Bulu v roce 2015 kandidoval do parlamentu za Erdoganovu vládní stranu, před uvedením do funkce rektora na univerzitě nepracoval. (R Total War: ROME II - Balíček kultur černomořských koloniíBalíček kultur černomořských kolonií přináší do hlavního tažení ROME II tři nové hratelné frakce: Kymerii, Pergamon a Kolchidu.Tito původní obyvatelé řeckých států se usadili daleko od domova, kde svůj způsob života mísí se zvyky vzdálených kultur a vytvářejí tak jedinečné nové..

Mithridatés VI. Pontský OSOBNOSTI.c

O známém saúdském opozičním novináři, který odjel z království do USA, slyšela již dávno, a proto si přišla s radostí poslechnout jeho vystoupení. Jako jedna z prvních mu položila otázku, pak počkala na ukončení akce a pokračovala v rozhovoru V království Pontos se král Mithridátés Eupatór vypravil na průzkumnou výpravu, záhadno ale kam a proč. Rozšířily se pověsti, že zemřel. Rozšířily se pověsti, že zemřel. Lze spekulovat, že byl inkognito na římském území v provincii Asia, aby se přesvědčil o možnostech nastávajícího nepřítele, srov. rok. Bosporské království na mapě a jejich osud již náleží duchům podzemního království. Jednalo se o očistnou obětinu nějakého důležitého velmože (pokud si jeho následovníci mohli dovolit tak drahou obětinu), nebo za celý národ. Obrazně řečeno, Hannibal byl pro Římany oheň šlehajícím drakem, který přiletěl z. Dějiny země v době prvotního úpadku Vrcholu moci dosáhla říše na přelomu 1. a 2. tisíciletí za Basilea II. Bulharobijce - paradoxně právě v době, kdy vypukly první náznaky dekadence. Upevnil nadvládu v severní Sýrii a díky vítězství v bitvě u Strymonu roku 1014 dobyl západní Bulharsko. Tehdy Byzanc vládla velkému území zahrnující část oblasti jižně od.

Krym - Novinky.c

Elektronická licence určená pro platformu Steam | PC Jedná se o dodatek a je nutné vlastnit základní hru Total War Rome II v platformě Steam! Total War: ROME II - Balíček kultur černomořských kolonií Balíček kultur černomořských kolonií přináší do hlavního ta Když zlo začne ze Sýrie, začněte se modlit a žádat Boha o odpuštění. Hrozné věci se stanou Sýrii dle vidění biskupa Antonia a poté bude velký nedostatek (velký hlad) mezi Řeky. Biskup Antonios zesnul r.2005 v pověsti svatosti. Syrie je dobývána zahraničními teroristy od března 2011. V Řecku v Athénách už v lednu 2012 byl hlad zejména mezi přistěhovalci z.

Most mučedníků 15. července (turecky 15 Temmuz Şehitler Köprüsü), do roku 2016 nazývaný Bosporský most nebo První Bosporský most (turecky Boğaziçi Köprüsü, též 1. Boğaziçi Köprüsü) je visutý most v Istanbulu, spojující oba břehy města na Bosporské úžině. Je dlouhý 1 560 metrů a široký 33,4 metrů. Vzdálenost mezi dvěma pilíři je 1 074 metrů Spojené království zažilo za poslední rok největší odchod přistěhovalců od konce 2. světové války. V Turecku pokračují protesty studentů a učitelů proti novému rektorovi prestižní Bosporské univerzity v Istanbulu. 47:38 do playlistu. Žádosti o odklad splátek. Možné opuštění Spojeného království se ve Skotsku stává, zejména kvůli brexitu, horkým tématem.... Erdogan si došlápl na prestižní univerzitu. Kampus je ve varu, policie zatýk

Pontus - Wikipedi

Přistěhovalci opouští Británii — Události, Spojené království zažilo za poslední rok největší odchod přistěhovalců od konce 2. světové války Spojenectví Anglie s Japonskem a poté postavení Anglie jako soupeře Ruska při snaze o ovládnutí Istanbulu a Bosporské úžiny. Ale tlak Francie na sblížení byl silnější než tyto dva antagonismy. Spojenecká smlouva mezi Anglií a Francií byla podepsána r. 1907. císařského Německa, vyrostlého ze železného království. Picunda je přímořské lázeňské město v Abcházii, nacházející se v okrese Gagra ve vzdálenosti zhruba 18 km jihovýchodně od okresního města Gagry. Město se rozkládá na stejnojmenném mysu Černého moře. Picunda byla založena řeckými kolonizátory v průběhu 5. století př. n. l. a ve starověku a středověku představovala významné politické a náboženské centrum.

Krym a severní Černomoří v kontextu starověkých dějin

Dobytí Konstantinopole. Expanze osmanské říše na Balkáně by nebyla tak úspěšná, kdyby jí svou politikou nepomáhali sami Evropané. Řevnivost mezi Východoevropany a Západoevropany, skrytá do hávu sporu mezi pravoslavným a katolicko-latinským směrem křesťanství, postupně umožňovala expanzi osmanské říše, která postupně dobývala další a další území Po pádu latinského království prožilo město za vády Palaiologovců pozdní rozkvět. Z tohoto období pocházejí nádherné cykly mozaik a fresek v chrámu Spasitele v Choře a v kostele Bohorodičky Pammakristos. Byzantské říši bylo dopřáno celkem 1123 let a 18 dnů života až ve 4. století, od jeho počátku razí vlastní mince a stává se po Bosporském království druhým nemocnějším celkem na Krymu. Druhá kapitola je věnována rozměření klérů v Chersonésu a čtvrtá farmám na dalších územích západního Krymu - Kerkinits, Kalos Limen, Donuslav, Tarhakutský poloostrova a Panskoje Zánik západořímské říše v 5. století a příchod nových kmenů ze severu a východu umožnil na začátku středověku vznik nových států. Bylo jich mnoho: Království Vizigótů, Království Ostrogótů, Langobardské království, Sedm anglosaských království, Franská říše, Kyjevská Rus, Velká Morava a mnoho dalších

Studenti a profesoři prestižní Bosporské univerzity v Istanbulu už týdny dennodenně protestují proti změnám ve vedení kampusu. Obávají se, že chce turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prostřednictvím svého rektora převzít nad institucí kontrolu. Turecká policie v pondělí na místě zadržela 159 lidí. Vládce Turecka také začíná mluvit o změnách ústavy CSA - Centrum strategické analýzy, Prague, Czech Republic. 340 likes · 1 talking about this. CSA - Centrum strategické analýzy je český nevládní neziskový think-tank založený v roce 2019 za účelem.. O Homérovi : krátká cesta přes vcelku přívětivé Egejské moře se Odyseovi - samozřejmě nikoliv pro trestuhodně ledabylou práci jeho kormidelníků, ale díky nepřízni bohů - protáhla na deset let. Konec bludné cesty znamenalo až ztroskotání na ostrově Scheria v království Fajáků Studie byla publikována v roce 1980 v časopise Památky archeologické / The study was published in 1980 in the journal Archaeological Monument Kandidátem na druhé, středomořské straně Bosporské úţiny je Trója, kterou za předobraz Atlantidy označil v roce 1992 Eberhard Zangger z německého archeologického institutu v Athénách Příklad trasy aliji Bet. V tomto případě se jedná o skupinu 14. Hroby 223 židovských cestujících Salvador lodí, kteří se utopili v moři, Herzlova hora, Jeruzalém Alija Bet (znamená doslova alija B - bet je druhé písmeno hebrejské abecedy) byl kódový název pro tajnou či ilegální imigraci Židů do britské mandátní Palestiny v letech 1934 až 1948, která.