Home

Sokrates a Aristotelés

Sókratés, Platón, Aristotelés a pojetí krásna Nejdříve uvedu antický vzor pro krásu, který se nazývá kalokagathia . Už z názvu je patrné, že krása a ctnost patří k sobě Filosofický ústav Akce filosofického ústavu AV ČR Přednášky Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu. Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu. Julius Tomin. Pořádá Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu. 20. 05. 2013. 15.00 Po Filipově smrti se Aristoteles vrátil do Athén, kde se plně věnoval vědě a roku 335 př. n. l. založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion nebo také peripatetická škola, která se tak nazývá podle krytého sloupořadí peripatos (περίπατος), kde se žáci učili, nebo od slovesa peripatein (procházet se), neboť Aristotelés se prý se svými žáky při výuce procházel. Během třinácti let strávených v Athénách vznikla většina jeho spisů, někdy.

Odborný referát: Sókratés, Platón, Aristotelés a pojetí

PPT - Athénská triréma PowerPoint Presentation, free

Tyto body jsou pro metodu, kterou Aristotelés v Etice Nikomachově. uplatňuje, typické. Při zkoumání kterékoli ctnosti se snaží přesně určit, kterého okruhu jevů se příslušná ctnost týká. Skutečnost, že Aristotelés považuje spravedlnost za střednost (mesotés), je součástí jeho teorie o povaze mravních ctností. Aristotelés dělil ctnosti, jak je známo, na dianoetické (rozumové) a etické (mravní) Platón a Aristotelés, uitel a ţák, jsou snad nejznámějšími a nejcitovanějšími filosofy vůbec. Za cíl jsem si urþila nejdříve popsat jednotlivá pojetí kaţdého z autorů a poté je porovnat. Porovnání však nebude zcela jednoduché, neboť koncepce jsou velmi odlišné a není moţn Sókratés po sobě nezanechal žádných spisů, neboť vždy vystupoval ústně. Jeho učení ovšem bylo velmi známé a zachovalo se zásluhou děl, jejichž autory jsou Platón, Xenofón a Aristofanés, kteří Sókratovy výroky reprodukovali. Cílem filosofie je naučit lidi ctnostnému životu Nejen jako mluvčí Platónových dialogů, ale též v dalších dokladech, které máme zachovány o jeho životě (Xenofón, Aristotelés), klade Sókratés velký důraz na péči (epimeleia), již by měl každý věnovat rozvoji svých duševních schopností Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés : Die Philosophie der Antike. 2, Sophistik und Sokratik; Plato bis Aristoteles (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X. Další formáty: BibTeX LaTeX RI

Aristoteles alebo Aristotelés bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec, filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví. Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením. V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho Filozof. Jadrom Aristotelovej filozofie je ontológia, ktorú nazýva prvá filozofia a ktorú vytvoril kritickým pretvorením Platónovej teórie ideí. Po Platónovej smrti založil. Skládá se ze tří částí: z (obecné) věty horní: Všichni lidé jsou smrtelní, z (speciální) věty dolní: Sókrates je člověk. To jsou premisy úsudku. Konkluzí (závěrem) je Tedy (také) Sókratés je smrtelný. Aristotelés sestavil více základních tvarů (figur) takových úsudků Četba k přednášce a na seminář: 1) Kapitola 10, Transformace ontologického projektu u Aristotela. PATOČKA, Jan. Péče o duši II: Stati z let 1970-1977. Praha:.. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Graeser, Andreas, 1942-(Autor)Typ dokumentu Koupit Koupit eknihu. podtitul: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés Klasická encyklopedie řecké filosofie. Jako začátek klasického období řecké filosofie označuje 6. a 5. století př. n. l. Autor dává do souvislosti všechny okolnosti té doby a popisuje významné myšlenky daných osobností

Citáty Aristoteles Objevte zajímavé a ověřené citáty · Aristoteles ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýz - Již Aristotelés, podle Cicera (Tusc. I,33), poznamenal, že omnes ingeniosos melancholicos esse. Krásný výhled je katarzí ducha, jako hudba podle Aristotela katarzí mysli, a v jeho přítomnosti se tedy nejsprávněji přemýšlí. Aristotelés (Pol. II,9) mluví o pederastii jako o něčem obvyklém Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés / Autor: Graeser, Andreas, 1942- Vydáno: (2000) Možnosti vyhledávání Historie vyhledáván

Aristotelés a Fysiognómonika Tomáš Vítek Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i. The main question this article is trying to answer is why Aristotle did not write any treatise on physiognomy similar to one published under his name by an unknown Peripatetic thinker. Aristotle includes in his theories and writings a. Aither is a double-blind peer review, Open Access online academic journal published by the Philosophical Faculty of the Palacký University in Olomouc in cooperation with the Philosophical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Filozofie > Andreas Graeser - Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés

Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu - Filosofický

  1. Můžete se přihlásit uživatelskou identitou z libovolné instituce ze seznamu Přihlašte se prostřednictvím zapojené knihovny nebo přes některou sociální síť ze seznamu Ostatní přihlášení (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub. či ORCID).. Jakmile se přihlásíte identitou ze zapojené knihovny, získáte přehled o svých aktivitách v dané knihovně a budete si v ní.
  2. Politika I. 1999, Aristotelés. Spolu s Platónovou Ústavou nejdůležitější kniha evroé tradice politické filosofie. Nový český překlad M. Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. víc
  3. yoestudio.c
  4. Sokrates bol totiž proti aténskej demokracii, a práve demokrati po uchopení moci vykonštruovali spomínané obvinenie. Určiť čas narodenia Sokrata je možné opäť len vďaka Platónovi, ktorý píše, že Sokrates mal vo chvíli vykonania trestu smrti asi 70 rokov. Preto rok narodenia kladieme do obdobia rokov 470-469 pred Kr

Aristotelés - Wikipedi

sokrates Athéňané byli hrdí, že žijí ve slavném středisku učenosti, kde kdysi vyučoval Sókratés , Platon a Aristotelés. Die Atheners was trots daarop om in 'n beroemde sentrum van geleerdheid te woon waar Sokrates , Plato en Aristoteles onderrig het Sokrates sókratés Sókratés Solanin solárium solarni osvetleni solený soli solid-state drive Athéňané byli hrdí, že žijí ve slavném středisku učenosti, kde kdysi vyučoval Sókratés, Platon a Aristotelés. Aþenubúar voru stoltir af því að eiga heima á frægu lærdómssetri þar sem Sókrates, Platon og. Sókratés, Aristotelés, Platón - maturitní otázka z filosofie 2/8. Charakteristika: Práce důkladným a srozumitelným způsobem přibližuje život, myšlenky, dílo a vliv tří velkých osobností klasického období antické filosofie, Sókrata, Platóna a Aristotela. Oddíl věnovaný Sókratovi se otevírá zhodnocením.

Sokratés a Aristotelés jsou filosofové. Soužití psa a clovˇ eka trvá již 130 tisíc let.ˇ Karel, ani Petr nejsou trémisti. Petr pˇrišel, ale už bylo pozd e.ˇ Na poskytnutí pˇrísp evku nebo puj˚ˇ cky není nárok.ˇ Ubytujeme vás jen za pˇredpokladu, že nemáte žádná zví ˇrata Podle vědců jsou největšími postavami dějin Aristotelés, Platón, Ježíš a Sokrates. 15. března 2014 • 18:00. žebříček osobností. • foto: Media MIT lab. Tweet. Existuje mnoho druhů slávy, veřejné známosti a vlivu. Vědci ze slavné americké univerzity Massachusetts Institute of Technology, se teď pokusili sestavit. Aristotelés však ani na Zákony neodkazuje skrze athénského hosta (a už vůbec ne skrze Platóna), ale také skrze Sókrata, jak plyne ze začátku 6. kapitoly II. knihy Politiky (1264b27-1265a16). Lze předpokládat, že Aristotelés (autor Poetiky a Rétoriky) byl pozorný čtenář, který rozlišoval roviny reference Aristotelés je považován za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů a filozofů nejen své doby. Narodil se 384 př. n. l ve Stageiře na severu Řecka. Jeho otec byl dvorním lékařem na makedonském dvoře, kde sám Aristotelés získal vzdělání v mnoha oborech

Dějiny filosofie I - Masaryk Universit

Platón i Aristotelés byli přesvědčeni, že obec - tedy stát - je zcela přirozeným organismem, v němž lidé spojují své různé vlohy k prospěchu svému i svých spoluobčanů, tj. k prospěchu celé obce. Nejen jednotlivec, ale i spravedlnost a dobro se mohou realisovat jen v rámci občanského společenství Aristotelés konceptualizuje to, co lze najít již u jeho učitele. Platónovo nakládání s politickým a morálním dobrem může být zachyceno stejnými pojmy, totiž analogia a pros hen, neboť v politice je u něho zachována konečná platnost struktury, tj. (sjednocené) mnohosti, kdežto v morálním kontextu je mnohost podřízena. Aristotelés založil logiku jako vědu ve vlastním slova smyslu. Název logika je odvozen od řeckého slova logos. Aristotelés sám toto slovo ještě neznal a používal označení analytika a jiné termíny. Logika je nauka o správném myšlení, přesněji o formách a metodách myšlení (tedy nikoliv o obsahu myšlení)

Aristoteles - Wikisofi

Tito filosofové tvoří páteř starořeckého myšlení a ve své době změnili dosavadní přemýšlení o světě k nepoznání. Ač u tohoto obratu filosofie stál především sám Sókratés, jeho myšlenky jsou nám známy pouze z děl jeho žáků Aristotelés je velmi nespolehlivý při upřesňování rozdílů škol, a často se mu nepodaří určit, kde končí Platón a začíná platonismus. Proto je třeba nejvyšší opatrnosti, když chceme Platónovi samotnému přisoudit nějakou z doktrín o číslech, i když mu ji Aristotelés sám přisuzuje věnováno i dalšímu dílu a to Rétorice, kde Aristotelés vysvětluje a ujasňuje poznatky v oblasti umění řeþnického. Stejně jako u Platóna je i zde shrnutí Aristotelova pojetí umění. Nastíněny jsou též rozdíly mezi uměním básnickým a řeþnickým, tak jak na ně pohlíží Aristotelés Sokrates alebo Sókrates alebo Sókratés (starogr. Σωκράτης - Sókrates/iný prepis: Sókratés, * asi 469 pred Kr., Atény - † 399 pred Kr., Atény) bol starogrécky filozof, tvorca osobitného štýlu/typu filozofovania, ktoré sa opiera o dialóg.. Bol synom sochára Sofroniska a babice Fainarety. Sokrates sa spočiatku zaoberal filozofiou prírody a matematikou, ktorú.

Alexandr Veliký

V celém díle se podle antických zdrojů Aristoteles snažil o přehled vývoje ústav od nejstarších dob a hledal ústavu, která by byla kompromisem mezi demokratickou a oligarchickou. 3) Seznam vítězů olympijských a pythijských her. b) esoterické (akroamatické) spisy určené k poslechu při přednáškách. 1) logické spisy Sokrates, Platón i Aristotelés však brzy pochopili, jaké nebezpečí v sobě skrývá sofistická politická pedagogika, jejíž úspěch neuvěřitelným způsobem sílil. Má-li být totiž politik dobrým rétorem a spočívá-li rétorická zdatnost v umění přesvědčovat, pak vzniká otázka, co je vlastně přesvědčivé stav: Velmi slušný. Kniha sama perfektní, jen přebal mírně opotřeben, jako kdyby na knize něco leželo.. Nahoře vpředu maličko pokrčený, v přední horní části miniaturní bílé tečky, celkově nepatrně pomačkaný, ale vcelku a jinak fajn sta Prameny. Hlavním problémem ve studiu presokratiků je nedostatek přímých zdrojů. Citace (jejichž věrohodnost je mnohdy sporná) se nachází v dílech starověkých autorů, z nichž nejvýznamnější jsou Platón, Aristotelés, Simplikios, Plútarchos, Sextus Empiricus, Klement Alexandrijský, Hippolytos, Diogénes Laertios či Jan Stobaios

Sókratés - Wikipedi

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je pojetí dobra a zla v antické filosofii klasického období. Práce se zaměřuje na výklad dobra a zla především u tří stěžejních myslitelů antické filosofie, jimiž jsou Sókratés, Platón a Aristotelés Sokrates, Platón, Aristotelés na tabuli. Akademie umění v Athénách, Řecko. Findyourself tisk. Bílá mramorová busta řeckého filozofa Sokrata, izolované na. Slavný výrok řeckého filozofa Sokrata. Sokrates, starověký řecký filozof. Žít lepší tisk 2 Platón, Aristotelés a politika v jejich životech a dílech 2.1 Platón a politika2 Politika zajímala Platóna (427 - 347 př. Kr.) po celý život, od útlého mládí, a to nejen jako filozofa-teoretika, ale také prakticky. Pocházel ze starobylé athénské aristokratické rodiny, mnozí jeh 2 ARISTOTELÉS Aristotelés, jeden z nejvýznamnějších řeckých filosofů, byl učitelem Alexandra Makedonského, a žákem rovněž významného řeckého myslitele Platóna. Svého učitele však překonal tím, že své bádání rozčlenil do jednotlivých vědních oborů, čímž položil základy řady mnoha věd

Domenico Fetti: Melancholie , cca 1622

Sókratés (asi 469-399 př. n. l.) Plat ó n (428/7-347 př. n.l.) Aristotelés (asi 384-322 př.n.l. Sokrates byl řecký filozof. Narodil se okolo roku 470 př.n.l. jako syn sochaře a porodní báby v Athénách. Své rodné město opouštěl jen, když se účastnil polních tažení, při nichž vynikal statečností a odvahou. Prostě oblečen se den co den procházel po Athénských ulicích a náměstích kontakt s jeho priamymi žiakmi (Aristotelés), príp. neskorší antickí autori, ktorí mali prístup k širokému spektru sókratovskej literatúry (Cicero). 4 Ide o Aristofanovu komédiu Oblaky, Xenofontove diela Spomienky na Sókrata , Symposion Obran Aristotelés. Tyto kapitoly mají za úkol objasnit důležité pojmy a prvky patřící k etice obou filosofů. U Aristotela těmito body jsou dobro, blaženost - eudaimonia, mravní a rozumové ctnosti, potřeba přátelství a mezi etické Platónovy pojmy patří ideální obec Aristotelés (fr. 65 = A 10) jej považuje za vynálezce dialektiky, podobně jako Empedoklea za vynálezce rétoriky. (26) Byl to muž velice ušlechtilý, a to jak ve filosofii, tak coby státník. Kolují mnohé knihy jimi sepsané, oplývající velkým důmyslem. Když však chtěl svrhnout tyrana Nearcha, podle jiných ale Diomedonta, byl.

Otázka: Antická filozofie, vznik, hlavní školy Předmět: Společenské vědy, Filosofie Přidal(a): bopo vznik 7.- 6. století pnl. Ve Starověkém Řecku ( tj. Oblast Středozemního moře) Řekov byli výborní mořeplavci a obchodníc Aristotelés: Druhé analytiky II, 19 (Český překlad A. Kříže: Aristotelés, Druhé analytiky, Praha 1962) Aristotelés: Fysika I, III, IV (Český překlad A. Aristotelés. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.08/Md. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard . Moldrzyk. CZ.1.07/1.5.00/34.0501. pocházel z jedné z předních athénských aristokratických rodin (politicky vlivná a činná Platonismus (též -izmus) je mnohotvárný filosofický směr, který navazuje na myšlení a dílo řeckého filosofa Platóna (427-347 př. n. l.), zakladatele platónské Akademie.Hlavní postavou mnoha jeho dialogů je jeho učitel Sókratés a jeho nejznámějším dědictvím je nauka o idejích

Platón a Aristotelés. Platón. (427 pr.K.-347pr.K.) Starořecký filozof Platón představuje výchozí bod západní politické filozofie a také mnohého z našeho etického a metafyzického myšlení.Je to otec západního duchovního myšlení. Narodil se ve vznešené athénské rodině kolem roku 427 př.K. V mládí se seznámil se. PREHISTORIE filozofie, psychologie a pedagogiky je spojena s řadou prací a spekulativních úvah významných básníků, filozofů, pedagogů, lékařů, počínaje již staroindickými Védami (1500-1000 př.n.l) a Upanišádami. Vlastní psychologické názory starých Indů však nelze přísně oddělit od jejich náboženských představ o duši, ani od filozofických (zejména. Aristotelés vidí v každém subjektu jeho tzv. přirozenost, což bych si dovolil přiřadit k jakési odnoži typu temperamentu. I tak ale v tomto ohledu navazuje na Platónův výrok, že všechny ctnosti je nutné zdokonalovat, aby byly v harmonii a tím dávají vznik té čtvrté, spravedlnosti

Všechna vydaná díla filosofů antiky. www.fysis.cz . Armstrong, A. H., Filosofie pozdní antiky : od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha : Oikoymenh 2002. Antická filosofie Průvodce antickou filosofií na základě Raffaelovy fresky Athénská škola Základní členění antické filosofie Materialistická Mílétská škola Thalés Anaximandros Anaximenes Teorie jediného a základního principu, tedy pralátky Herakleitos z Efesu Základním principem je oheň vše plyne Pýthagorás ze Samu Podstatou všeho je číslo Athénská. uplatnit své schopnosti a nadání a to v zájmu co nejlepšího posloužení obci.3 Aristotelés taktéž požaduje vedení a výchovu žen v souladu s prosperitou obce, avšak nepřipouští, že by žena mohla v čemkoliv vynikat nad mužským rodem. Muž má, jak Aristotelés vysvětluje ve 1 PLATÓN. Ústava, s. 193-6 (452, 453c, 454b)

Athéňané byli hrdí, že žijí ve slavném středisku učenosti, kde kdysi vyučoval Sókratés, Platon a Aristotelés.. Atenerne var stolte over å bo i et berømt undervisningssenter hvor Sokrates, Platon og Aristoteles hadde vært lærere Aristotelés a Lykeion: položení základů věd<br> Rozklad řecké filosofie The epoch of the birth of philosophy from myth Miletus School Parmenides and the Elysian School, Pythagoras of Sam and the Pythagoreans of Empedocles, Herakleitos, Anaxagoras and philosophy coming to Athens <br>

Sókratés, literární postava dialogů a čtení Platóna

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard . Moldrzyk. CZ.1.07/1.5.00/34.050 Filozofie 1. Výčet souborů ke stažení ve formátu ZIP: Sylabus_Úvod do filozofie 1. 01_Co je filosofie. 02_Milétská škola a Pýthagorás. 03_Xenofanés, Hérakleitos a eleaté. 04_Eklektici a atomisté. 05_Sofisté, Sókratés a spol. 06_Platón

Aristotelés nemusel logiku vynalézat. Formální pojetí pravdy a důkaz sporem zavedl už Parmenidés, pak Zenón, logickou argumentaci pěstovali sofisté, a Platón byl lovem definic i formální argumentací přímo umanutý. Aristotelova logická díla ovšem představují novou úroveň, v podobě uceleného konceptu logiky jako nástroje poznání Kovové hlavolamy od samotných filosofů a slavných osobností zaměstnají vaše ruce i hlavu. Jako bonus na krabičce najdete, čím se slavná osobnost proslavila.Rozměry balení: 4,8 cm × 4,8 cm × 7,6 cm Aristotelés byl mimořádně nadaným studentem a nad svými spolužáky vynikal nesmírnou sečtělostí a výjimečným rozumovým nadáním. V roce 347 př. n. l. převzal vedení Akadémie Speusippos a Aristotelés spolu s dalším žákem, Xenokratésem, opustili Athény a přestěhovali se do Atarnea a poté do Mytiléné na ostrově Lesbos

Antické politické myšlení - Coggle DiagramFilozof Stock vektory, Royalty Free Filozof Ilustrace

Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a v Aristotelově

Pokud Sókratés, Platón ani Aristotelés nic nezmůžou, co udělá Todd Hayes? Jeśli Sokrates, Platon i Arystoteles niczego nie naprawili, to co może Todd Hayes? en.wiktionary.or Platón byl řecký filosof, pedagog a matematik. Jméno Platón je pouze obecně rozšířený pseudonym tohoto filosofa, jeho původní jméno bylo Aristoklés, syn Aristóna a Periktiony. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi

sokrate

Související zboží - Patočka Jan - Aristotelés Patočka Jan - Sókratés SPN 1991, 1. vydání, brožovaná, 158 stran, dobrý stav, místy drobně podtrháváno obyčejnou. Check 'aristotelés' translations into English. Look through examples of aristotelés translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Sokrates byl athénskou demokracií odsouzen k smrti, což jeho žák Platón nelibě nesl. Platón argumentoval, že spravedlivý režim je ten, v němž spravedlivý člověk není odsouzen k smrti. V athénské polis žil jeden spravedlivý člověk - Sokrates - a toho aténská demokracie k smrti odsoudila

Sókratés, řecký filozof (první athénského původu) a vedle Aristotela (viz Aristotelés ze Stageiry) a Platóna nejznámější myslitel antiky, muž, jehož delfská věštírna svého času označí za nejmoudřejšího člověka Řecka, přichází na svět (nejpravděpodobněji) někdy v roce 469 před naším letopočtem v řeckých Athénách jako syn sochaře (kameníka. Aristotelés hodnotil ústavy mnoha polis. Hledal a určitým způsobem zkoumal politické systémy. Napsal spis Politika. Samotnou politiku bral jako součást praktické filozofie. Rozlišoval totiž filozofii praktickou a teoretickou. Zabýval se otázkou Dobra. To definoval jako něco mezi 2 extrémy, nadbytkem a nedostatkem Aristotelés. Byl prvním politickým myslitelem, který poukázal na to, že základní směry činnosti státu by měly být svěřeny různým státním orgánům . Přirozené právo má svůj zdroj v kosmické harmonii, v přírodě jako celku, ve vnějším přirozeně uspořádaném světě 1. místo: Aristotelés. Podle projektu Pantheon je tou nejvlivnější osobou historie řecký filosof Aristotelés, žijící v letech 384 až 322 př. n. l.. Aristotelés byl studentem a později i vyučujícím v Platónské akademii a postupem času se z něj stal nejvýraznější Platónův učeň. Po Platónově smrti působil také.

Platón, jeho doba a období filosofie Česká platónská

Aristotelés však tuto teorii nejdříve silně kritizoval a pak ji zcela přetvořil podle obrazu svého. Liší se od Platónovy tím, že popřel existenci idejí odloučených od vnímatelných věcí. Ke vzniku konkrétních věcí je podle Aristotela třeba látka, tvar, účel a hybná příčina Proto autor čerpá hlavně z nich a vykládá je, aby ukázal na to, jaký byl Sokrates doopravdy, co říkal, ale také proč. Poukazuje i na jiné zdroje jako je Xenofanés, Aristofanés a nepatrně i Aristotelés, který se Sokratem zabývá jen potud, pokud řeší, v čem mohl být Sokrates jeho předchůdcem nebo v čem se mýlil Již v Antice se slavní filosofové Sókratés, Platón a Aristotelés (spis O Duši) zabývali stejnými otázkami, kte-rým se psychologie věnuje dnes. Kupříkladu řešili, jak lidé vnímají realitu, jak se rozhodují, či zda jsou svobodní ve svých činech, tedy dnešní otázky týkající se vědomí, percepce či procesů myšlení

Antická, tedy starověkářecká i římská kultura tvoří

Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a

Aristotelés mimo jiné rozdělil všechny skutečnosti do 10 kategorií, jimž je blízké nynější roztřídění slovních druhů. Souhrnně můžeme říci, že zatímco Platón přisuzuje nejvyšší význam myšlení spekulativnímu (bez opory ve smyslech), tak Aristotelés upřednostňuje myšlení vycházející z empirie (lidsk Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Přátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a etice vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury Aristotelés - Wikipedi . Sokrates, Platón, Aristoteles shoda v důrazu na odpovědnost člověka vůči společnosti na jeho úsilí o dobrý život! Aristoteles - božský prvek v člověku (rozum), ctnost (velkomyslnost) Stoikové (Cicero) - důstojnost člověk ARISTOTELÉS - ČÁST DRUHÁ (obecná věta, horní věta) P2: Sokrates je člověk. (speciální věta, dolní věta) Z: Sokrates je smrtelný. nauka o úsudcích je jádrem Aristotelovy logiky myšlení se odehrává v úsudcích DŮKAZ úsudky se spojují v důkazy logicky nutné odvození jedné věty z jiných prostřednictvím. A 4 = Aristotelés, Metaphysica IV, 5; 1010a7. Když viděli, že se veškerá přirozenost pohybuje a že o proměnlivém nelze říkat nic pravdivého, usoudili, že nelze vyslovovat pravdu o tom, co se veskrze proměňuje. Z tohoto předpokladu vyrostl nejkrajnější názor, jaký byl kdy vysloven, totiž těch, kdo se prohlašovali za.

Tři největší filozofové starověku byli Sókratés, Platón a Aristotelés a každý z nich svým způsobem poznamenal evroou civilizaci. Tvoří v historii filozofie předěl nejen časový, ale i geografický. Sókratés je totiž v historii filozofie první filozof, který se narodil v Athénách, a jak on, tak jeho dva. Kupte audioknihu Antická knihovna od Aristotelés,Marcus A. Aurelius,Marcus Porcius Cato, Démokritos, Epiktétos, Platón, Plútarchos, Seneca na Martinus.cz. Přes 6 000 audioknih online Čtenářské recenze Slevy na bestsellery 25

Aristoteles - Wikipédi

- Aristotelés nemohl znát Sókrata osobně, ale zažil v Akademii jeho ještě živou tradici, dívá se na něho ze svého odborného a učeneckého hlediska. Průběhem století důvěra v harmonii těchto pramenů postupně mizí, je podmíněna důvěrou v Xenofóta jako historického základu, kterému ale později uškodila neucelenost. Aristotelés Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání Rembrandt: Aristotelés URL. Cvičení k sylogismům Soubor. Sylogistika Soubor. Etika a politická filosofie Soubor. Helénismus: Epikúros, Stoici, Skepse. Helénismus: Epikúros, Stoici, Skeps Aristotelés na platónské filosofii neodmítal uspořádanou strukturu celku jako takovou, nýbrž její odvozování z jednoho a ontologický primát matematiky. Matematizaci, která viděla svět v analogiích, viděl Aristotelés především u Speusippa. Za ním ovšem stojí Platónovo učení o číslech a jednotě, jak to vidíme z Met Anotace: Výukový materiál je určen pro předmět základy společenských věd ve 4. ročníku. Materiál obsahuje texty z učebnic určených převážně pro výuku na vysokých školách, jen výjimečně obsahuje jiné texty

11 Aristotelés, Pol. III (1279a34). 12 Aristotelés, Pol. I (1252a5-6). 13 V Politice se doslova říká, že obec směřuje nejvíce a k nejvýznamnějšímu ze všech dober (malista de kai tú kyriótatú pantón) (Aristotelés, Pol. I, 1252a4-5). 14 Totéž platí i v případě dobra či spravedlnosti Obhájce hněvu Aristotelés zakazuje jej odstranit. Tvrdí, že je to ostruha ctnosti, a že bude-li odstraněn, duch bude bezbranný, líný a neschopný velkých činů. Caelius nesnesl stálé přisvědčování a zvolal: Řekni něco proti mně, abychom byli dva! Pýthagorás uklidňoval duševní zmatky hrou na lyru Aristotelés definoval sylogismus v Prvních analytikách. Navzdory této velmi všeobecné definici se nejprve omezil na kategorický sylogismus (a později na modální sylogismus). Sylogismus je v podstatě deduktivním zdůvodňováním, kde jsou fakta určena (determinována) kombinací existujících tvrzení na rozdíl od induktivního.