Home

Termín odevzdání bakalářské práce ČZU

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají nejdéle v termínu stanoveném pro danou státní závěrečnou zkoušku, na kterou se chce daný student přihlásit. Konečný termín odevzdání závěrečné práce je uveden v harmonogramu PEF pro daný semestr Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem Odevzdat závěrečnou práci v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce 24. hodin od odevzdání se dá odevzdání práce zrušit. Po 24 hodinách od odevzdání práce započne kontrola obsahové shody (plagiátorství). ěhem cca 3 dní od odevzdání je znám výsledek kontroly na obsahovou shodu. • do 17. 5. 2021 vedoucí práce i oponent vyplní v systému posudky. Oponentem bakalářské práce musí bý V souvislosti se změnou konání SZZ na FTZ se pro akademických rok 2019/20 mění termín odevzdání bakalářských i diplomových prací na 15. 5. 2020. V této souvislosti platí ustanovení rektora ČZU, že bakalářské a diplomové práce se k výše uvedenému datu odevzdávají pouze v elektronické podobě (7) Po odevzdání závěrečné práce má student ještě ochrannou lhůtu 24 hodin, kdy může elektronické odevzdání závěrečné práce do informačního systému ČZU zrušit a nahrát nový soubor. To však jen v případě, že dosud nevypršel konečný termín daný fakultou pro odevzdání závěrečné práce

Závěrečné práce - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz

definován v zadání práce. Článek 4 Pravidla pro odevzdání závěrečných prací (1) Termín odevzdání závěrečné práce se řídí harmonogramu příslušného akademického roku FLD. (2) Student odevzdává svou závěrečnou práci v elektronické a v tištěné podobě Tak, jak je práce svázaná, tak bude pod tímto souborem nahraná. Teze se nenahrávají. Do záložky doplňující informace se samostatně nahrává souhrn (česky/anglicky), klíčová slova (česky/anglicky). Až po vyplnění všech těchto polí je možné potvrdit odevzdání Práci je ještě 24 hodin možné smazat a nahrát jinou verzi, pokud je vložena včas a nevypršel konečný termín pro odevzdání. vkládá se do tištěné i elektronické verze bakalářské práce a obsahuje vodoznak ČZU návod pro vložení zadání je uveden na zp.pef.czu.c Stanovení poplatků spojených se studiem 2020/2021 (Interní předpis ČZU) stanoveni-poplatku-od-2020-21-predpis-czu.pdf Velikost 623.21 kB Aktualizováno 19.11.202

Imatrikulace studentů 1. ročníku Poradenství v odborném vzdělávání - prezenční forma 24. září 2019 od 13:00 (SIC - ČZU Suchdol) Podání přihlášky ke státní bakalářské zkoušce, odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické verzi (zimní termín ZADÁNÍ A VEDENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČZU v Praze psaní bakalářských prací. Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých Odevzdání bakalářské práce v termínu dle harmonogramu studia FAPPZ je podmínko Odevzdání bakalářské práce je nutné provést dvěma způsoby: Elektronická verze. Nejprve se odevzdává elektronická verze BP do UIS, která musí být ve formátu PDF s maximální velikostí 50 MB. Portál studenta -> Závěrečná práce -> Vložit práci a přílohy Po odevzdání závěreþné práce má student ještě ochrannou lhůtu 24 hodin, kdy může elektronické odevzdání závěreþné práce do UIS zrušit a nahrát nový soubor. To však jen . v . případ , že dosud nevypršel koneþný termín daný fakultou pro odevzdání závreþné práce univerzity v Praze (dále jen ČZU) a stanovuje pokyny pro zadávání, zpracování, odevzdání, posuzování, obhajobu a hodnocení bakalářských a diplomových prací (dále jen závěrečné práce) na FLD. (2) Toto nařízení je zpracováno zejména v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve zněn

22.04.2022 Deadline for submission of Master's Theses Termín odevzdání diplomových prací 22.04.2022 Deadline for registering for Final State Exams via UIS and selection of optional subjects Termín pro registraci na státní závěrečné zkoušky přes UIS a výběr volitelných předmětů 25.04.2022 27.04.202 Odevzdání bakalářské práce a přihlášení k SBZ (přesný termín je stanoven harmonogramem FŽP daného akademického roku - www.fzp.czu.cz), student si může vybrat z témat nabízených na https://badis.czu.cz (dle nařízení děkana . 05/2010 - Akademiþtí pracovníci zadávají témata bakalářských prací do IS BADIS. Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem Odevzdat závěrečnou práci v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání) Konkrétní termín Vašeho odevzdání však berte závazně přímo z příslušného harmonogramu instituce. Odeslat práci k formátování. 9.1. PřF MUNI - V podzimním semestru termín odevzdání bakalářských prací. 20.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání bakalářských prací v LS. 25.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání.

SZZ únor 2021 - přehled důležitých termínů bakalářské a

 1. životního prostředí v areálu ČZU v Praze. Státní bakalářské zkoušky budou od 25. do 29. 5. Termín promocí je stanoven pro bakaláře na 11. 6. 2015 a pro inženýry na 29. a 30. Nahrávání práce je třeba ukončit ikonou ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.
 2. termín odevzdání finální verze DP, BP v systému UIS (PDF soubor) do 31. 3. 2021 termín odevzdání svázaných výtisků DP, BP na katedře (2 ks) 7 . 4 2021 zápočtový týden LS pro končící ročníky 12. 4. - 18. 4. 2021 zkouškové období pro III. ročník Bc. 19. 4. - 14. 5. 2021 příprava na SBZ (III. ročník Bc.) 15. 5.
 3. UPOZORNĚNÍ - Po odevzdání práce nebudete moci manipulovat s vloženou prací ani s doplňujícími údaji. Zároveň stisknutím pole Odevzdat závěrečnou práci potvrzujete, že jste korektně vyplnili doplňující informace a že Vámi vložená elektronická verze závěrečné práce se shoduje s verzí papírovou
 4. Termín pro osobní odevzdání tištěných verzí bakalářských a diplomových prací k podzimnímu termínu SZK (září 2020) na sekretariátu ÚISK byl stanoven pouze na středu 29. 7. 7. 2020 - diplomové práce a bakalářské práce: Práce je možné odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK v čase 10:00 - 15:00, nebo spolu s tel.
 5. Termín pro odevzdání podkladu pro zadání kvalifikační práce se nemění. Z důvodu epidemiologické situace v ČR se bude zadání kvalifikačních prací odevzdávat pouze elektronicky. Nadále platí povinnost konzultace zadání s Vaším vedoucím bakalářské práce. Až po odsouhlasení je možné zadání vložit d
 6. Odevzdání bakalářské práce a kontrola splnění podmínek pro konání SZZK (metodický pokyn pro studenty) Kontrola splnění podmínek pro konání první části SZZK - výhradně v SIS !!! zimní termín : do 20.1.202

Harmonogram zpracování BP 2020/21 v českých - ČZ

akceptovatelného projektu bakalářské práce. Časový harmonogram procesu zadávání témat bakalářských prací • 4. března - 26. března 2021: období pro vypracování projektů na individuální témata a jejich schválení vedoucími prací • 26. března 2021, 12:00: mezní termín odevzdání projektů na individuální témat Odevzdání bakalářské práce v ak. roce 2020/21. Termín odevzdání bakalářských prací před obhajobami v lednovém termínu je do 22. ledna 2021, v červnovém termínu do 6. května 2021 a v srpnovém/zářijovém termínu do 31. července 2021. Před odevzdáním bakalářské práce postupujte podle následujících instrukcí. Student je povinen vložit ekvivalentní elektronickou podobu závěrečné práce do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci. Termín odevzdání klasické tištěné verze závěrečné práce a její vložení v elektronické podobě do STAGu je stanoven Harmonogramem akademického roku CMTF UP

Nejpozdějí v termín odevzdání BP/DP. Závěrečné práce se musí vyhledat v archivu a zařadit znovu do seznamu/harmonogramu obhajob. Při odevzdání BP student nahlásí své iniciály a další údaje (studijní program, jméno, os. číslo, kontaktní adresu, mail.adresu, telefon, název práce, vedoucího práce) Termín obhajoby. Termín odevzdání bakalářské práce: 30.5.2008 Bakalářská práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě vedoucímu bakalářské práce. Toto zadání je přílohou bakalářské práce. _____ _____ _____ Kateřina Sklenářová Ing. Libor Babák, Ph.D. student(ka) Vedoucí práce. Citace. SMÉKALOVÁ, L. - HUSA, J. - TOMŠÍKOVÁ, K. - POPOVIČOVÁ, T. Podtyp: Skripta; Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové bakalářské práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2021): 12. 8. 2021 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013. L.S. _____ _____ doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Ředitel ústavu Děkan fakulty V Brně, dne 30.05.2013. Anotace Tato bakalářská práce se zabývá analýzou malého podnikatelského subjektu.. Témata bakalářských prací pro AR 2020/2021 Termín pro odevzdání BP a DP pro letní termín obhajob v AR 2020/2021 je: Odevzdání BP a DP nejpozději do 10. 5. 2021 - práce se odevzdávají ve dvou tištěných exemplářích, které budou po obhajobě studentům vráceny. Dle nových opatření (viz níže) je možné práci odevzdat.

Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání). Elektronickou verzi práce musí student nahrát ještě před odevzdáním práce tištěné Nestíháte vypracování bakalářské práce, nevíte si rady? Získejte profesionální pomoc při psaní bakalářské práce a využijte rychlé a ověřené postupy pro kvalitní výsledek v termínu. Svěřte se do rukou odborníků.Na zakázku vyhotovíme odborné texty i studie pro bakalářskou práci, peníze tak investujete do studia bez starostí Po zdárném odevzdání bakalářské práce byste měli vidět zhruba toto: A ještě jeden náhled pro lepší ilustraci: 9. Obhajte práci: Protože máte obhajobu již zapsanou a práci řádně odevzdanou, čekáte pouze, až se objeví termín, na který se - jako na běžný termín zkoušky - přihlásíte přes ISIS Šablona bakalářské práce čzu. Bakalářské a diplomové práce 14 souborů Harmonogram zpracování bakalářských prací - 2020/2021, informace o SZZ a promoci 2020-2021-harmonogram-bp.pd Vzor teze bakalářské práce (173kB) Vzor teze diplomové práce (173kB) Odvolání proti nepřijetí - Žádost o přezkoumání rozhodnutí - bakalářské obory (251kB) ID datové schránky ČZU. Prohlašuji, že svou bakalářskou práci Zde napište český název práce jsem vypracoval(a) samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu použitých zdrojů na konci práce

Změna termínu státních závěrečných - ftz

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání - ČZ

Pro uznání odevzdání závěrečné práce stačí, aby student práci nahrál do KOSu dle návodu pro odevzdání (v tomto okamžiku budeme akceptovat jen elektronické odevzdání ZP). Dva exempláře tištěné svázané práce student musí odevzdat na katedře nejpozději v den obhajoby (může přinést osobně s sebou), doporučeno. termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře 11. 1. 2021 termín pouze pro program AS pro přihlášení k bakalářské SZZ pro 02/2021 (pouze obhajoba) na studijním oddělení 11. 1. 202 1 termín pro přihlášení k magisterské SZZ pro 02/2021 v IS KOS, příp. na studijním odd. (všechny programy) 4. 1. 2021 - 12. 2. 202 Odevzdávání závěrečných prací pro obhajoby v termínu srpen/září proběhne ve stejném režimu jako v květnu/červnu viz: Odevzdání a evidence závěrečných prací. 17. 8. 2020 je mezní termín, do kdy mohou studenti poslat e-mailem své studijní referentce formulář o vložení práce do portálu Návrh (projekt) bakalářské práce podle vlastní volby v rozsahu maximálně tří normostran (tj. 5 400 znaků včetně mezer) vypracovaný dle následující struktury: název práce, cíl práce, charakteristika řešeného problému, nástin struktury práce, předpokládaný postup k dosažení cílů práce a soupis použité. Aby bylo prohlížení těchto stránek co nejpříjemnější, používáme jako většina webů cookies. Soubory cookie slouží k vyhodnocení vašeho pohybu po našich stránkách a tak nám je pomáhají vylepšovat

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací

 1. Termín odevzdání bakalářské práce. Odevzdání bakalářských prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS, a to do 22. září 2021, 23:59 hod
 2. Dle Opatření děkana FMV 1/2020 je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 4. prosince 2020 (pátek) nejpozději do 23:59 hod. Bakalářské a diplomové práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS. Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah [
 3. Termín pro odevzdání závěrečných prací pro obhajoby v období 1.-10. září je stanoven na 10. srpen.Vzhledem k období letních dovolených doporučujeme odevzdání konzultovat se školiteli. Termín odevzdání závěrečných prací pro obhajoby v období 24.-28. května je stanoven na 30. duben.Práce se odevzdávají pouze elektronicky
 4. Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky, nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku
 5. TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Teze je strun ý výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2-3 stran textu. Teze a výtisky BP jsou urþeny þlenům státnicové komise k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou. Struktura teze: Titulní list - shodný s titulním listem BP, typ práce je doplněn výrazem Teze, tzn. Tez
 6. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/16 V Brně, dne L. S. prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. ředitel ústavu děkan fakult

Termín vypracování posudků závěrečných prací do 31. 5. 2010. Termín odevzdání tezí závěrečných prací do 7. 5. 2010 překračuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování. Má charakter rozsáhlejší teoretické studie, která přináší nový pohled na zadaný problém. Bakalářské studium SZZ - I. termín SZZ - II. termín Zveřejnění tematických okruhů k SZZ do 31. 3. 2021 do 31. 3. 2021 Odevzdání údajů o oponentovi do 30. 4. 2021 do 30. 6. 2021 Odevzdání bakalářské práce* do 30. 4. 2021 do 30. 6. 2021 Odevzdání posudku vedoucího práce a posudku oponenta do 17. 5. 2021 do 27. 7. 202 Poslední termín odevzdání bakalářky, nestíhám. Co teď? už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (4 ATZ1 / AT01 - termín odevzdání: PONDĚLÍ 24. 5. 2021 do 23.59 hod. AT03 / AAKA / Erasmus - termín odevzdání: PONDĚLÍ 31. 5. 2021 do 23.59 hod. Bakalářská práce / Diplomová práce - termín odevzdání: min. jeden den před obhajobou do 23.59 hod. BPA - poster 700x1000mm DPM - 2x poster 594x840m

Pokyny pro odevzdání BP/DB Katedra ekonomických teori

Odevzdání práce 1. Student je povinen si zapsat předmět odevzdání diplomové práce (DP) nebo předmět odevzdání bakalářské práce (BP) v souladu s termínem odevzdání podle písemného zadání práce, které je studentovi poskytnuto podle čl. II. odst. 4. 2 Mezní termín pro odevzdání zadání tématu stanovuje harmonogram katedry slavistiky FF UP pro příslušný akademicky rok. Postup při evidenci BP: Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce

Termín odevzdání lze tímto způsobem prodloužit maximálně o 1 rok od data odevzdání BP uvedeného v zadání práce. To znamená, že je-li např. na zadání uveden termín odevzdání 7. července 2015, lze BP s původním zadáním odevzdat nejpozději v červenci 2016 a přihlásit se k SZZ v září 2016 Termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro letní (červnové) obhajoby je na KPS stavnoven na 30. 4. 2021 (vyhláška vedoucího katedry). _____ Obecné termíny obhajob v akad. roce 2020/2021: letní termín: 18. 6. 2021 od 9 hod (přihlášení studenti obdrží informační mail) podzimní termín: 8.-13. 9. 202

bakalářská práce na PEF ČZU - Průvodce studenta PEF ČZ

Nejzazší termín odevzdání práce je pondělí v posledním výukovém týdnu zimního semestru pro únorový termín obhajob, druhý čtvrtek v dubnu pro květnový termín obhajob a pondělí v posledním výukovém týdnu letního semestru pro srpnový termín obhajob. Po tomto termínu nebude práce pro daný termín obhajob přijata Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby v srpnu/září 2021 Dle Opatření děkana FMV 1/2020 je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 25. června 2021 (pátek) nejpozději do 23:59 hod. Bakalářské práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS. Do InSIS byla doplněna věta, která. Práci je nutné odevzdat v elektronické formě (řeší Opatření děkana č. 38/2020 a Opatření rektora č. 16/2019). Datum odevzdání je datum, kdy je v SIS potvrzeno odevzdání práce se všemi náležitostmi (viz návod, tlačítko Odevzdat práci). Termín je stanoven harmonogramem akademického roku Student má na vypracování bakalářské práce vymezeny čtyři semestry. V prvním semestru si v Informačním systému MU registruje předmět Metodologie závěrečné práce, zvolí téma, zajistí si vedoucího bakalářské práce a zhotoví rozpracované téma bakalářské práce (viz oddíl I, odst. 8, výše)

Termín zadání bakalářských a diplomových prací (písemné práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského. zářijový termín - bakalářské studium: do 07.07.2021; Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ) do 13.01.2021 - zadání v LS ak. r. 2019/2020; do 31.08.2021 -zadání v ZS ak. r. 2020/2021; do 11.01.2022 -zadání v LS ak. r. 2020/2021; Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ Termín pro odevzdání prací je ustanoven v pokynech děkana č. 1/2015 (k závěrečným pracím) a č. 1/2019 (řádné ukončování studií).. Termín pro odevzdání práce v rámci jarního semestru: 20. duben Termín pro odevzdání práce v rámci podzimního semestru: 10. prosinec Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu Termín odevzdání bakalářských a magisterských prací je v letním semestru 21. května 2020 a 31. července 2020. Termín je závazný. K obhajobě půjdou jen studenti, jejichž bakalářské a magisterské práce budou ve stanoveném termínu na fakultě odevzdány

Termín odevzdání bakalářské práce: 28. května 2020 V Plzni dne í6. října ì í9. Západoeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Bakalářská práce, akad.rok 2019/20 Katedra konstruování strojů Lukáš Křížek Prohlášení o autorství. Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení. Odevzdání bakalářské práce. Student odevzdá svou dokončenou bakalářskou práci referentovi pro SZZ. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. _____ _____ prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Ředitel ústavu Děkan fakulty V Brně, dne 28.2.2015. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vykazování a oceňování. Termín odevzdání bakalářské práce: nejpozději 14. den před datem obhajoby příslušné práce - vložit do InSISu, nejpozději do 3 pracovních dnů odevzdat fyzicky na sekretariát KVF v jednom výtisku + podepsané potvrzení (jedná se o stránku z portálu studenta, kde je odstavec končící. a nemůže být modifikována). Odevzdání DP . Bakalářské i magisterské diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do ISu. Kromě toho je nutné 14 dní před finálním termínem vložit rozpracovanou práci do odevzdávárny diplomového semináře. Termíny pro odevzdání prací v jarním semestru 2021: Bakalářské práce 16. 5

Milé studentky, milí studenti, studenti přihlášení na červnový termín SZZ 2021, kteří mají díky epidemii onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními státu potíže s tím, aby odevzdali svou závěrečnou práci v termínu stanoveným časovým plánem MÚVS do 29 Termín odevzdání bakalářské práce je ve čtvrtek 27. 5. 2021 do 12:00. Ve stanoveném termínu se odevzdává pouze elektronická forma závěrečné práce vložením a odsouhlasením v informačním systému VUT. Detailní pokyny pro vypracování, odevzdání a obhajobu závěrečné práce naleznou studenti v elearningu VUT v předmětu Bakalářská práce (BPC-BAP nebo BKC-BAP) Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek. Termín odevzdání do 8. 1. 2021 → státní zkouška v období 18. 1. - 12. 2. 2021. Termín.

Informace a předpisy - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v

 1. na kterém je práce zadána. 4. Student i vedoucí práce při zadávání tématu, odevzdání a evidenci údajů o kvalifikační práci postupují dle metodického pokynu děkana a příkazu rektora o zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způso
 2. 4: Oficiální zadání bakalářské práce). Taktéž bude stanoven vedoucí bakalářské práce ze strany oborové katedry nejpozději do konce října. • S vedoucím bakalářské práce student konzultuje vypracovávání závěrečné práce, popř. řeší otázky, zda praxe probíhá v pořádku, zda je v oboru, apod
 3. Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky
 4. Termín odevzdání bakalářské práce: 19. 5. 2022: Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce: 9. 6. 2022: Obhajoby bakalářských prací.
 5. Žádost o náhradní termín odevzdání BP/DP. Diplomové a bakalářské práce - informace pro studenty. Posted on 10.3.2020 24.3.2020 Petr Žemlička Posted in aktuality. Informace o zadávání diplomových a bakalářských prací naleznete v příloze. Navigace pro příspěvky
 6. Bakalářské studium; obhajoba dle katedry vedoucího práce (termín se musí shodovat s předmětovou částí - SZŘ čl. 24/8) Výjimku tvoří studenti, kteří na PdF mají i obhajobu, zde platí termín odevzdání práce stanovený harmonogramem PdF
 7. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL 241. Zimní termín RSVT - 18. prosince 2020. Letní termín - 30. dubna 2021. Podzimní termín - 30. června 2021; Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce: Letní termín - 15. června 2021

HISTORIE (HS) Pro letní termín státnic v červenu odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce (oboru HS) - i ty, které vede vyučující z ÚHSD nebo ÚSD.; Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23.6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS.Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve. Harmonogram odevzdání závěrečných prací Aktualizováno 15. února 2021 Závěrečné práce se v akademickém roce 2020/2021 odevzdávají pouze elektronicky Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019. Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod

Důležité Termíny Pro Akademický Rok 2019/2020 - Čz

Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty. do 6. 4. 2022 (plní studenti) Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře. od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022 (plní studenti - mezní termín odevzdání bakalářské práce 23. 4. 2018 - mezní termín zápočtů a zkoušek 18. 5. 2018, 12:00 hod - mezní termín zadání známek do databáze 18. 5. 2018 - mezní termín kontroly splnění všech studijních - požadavků daných studijním plánem studijního oboru** 21. 5.. metodika zpracovÁnÍ diplomovÉ a bakalÁŘskÉ prÁce Diplomová a bakalářská práce je závěrečná odborná práce, která má prokázat schopnost absolventa řešit samostatně náročné technologické problémy manuálu ČZU (vzor je uveden v p říloze č. 1). 4.2 Škola je ze zákona povinna zveřejňovat diplomové práce ve svém informačním systému. Postup odevzdávání bude následující: Student práci v potřebném předstihu převede do pdf a vloží ji do KOSu (pokud je práce správně zadána, měli byste již cca čtrnáct dní po převzetí zadání v menu KOSu -asi někde napravo v ostatní- mít možnost vložit pdf závěrečné. odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Žádost o odklad odevzdání bakalářské nebo diplomové práce musí být podána písemně děkanovi FAI před stanoveným termínem odevzdání, a to s vyjádřením ředitele ústavu, který bakalářskou nebo diplomovou práci zadal

Pokyny pro psaní bakalářských prací na FAPPZ - ČZ

Zadání kvalifikační práce podle Vnitřní normy PdF-B-18/08 31. ledna 2021 Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 v kombinované formě studi Fakulta podnikohospodářská nabízí bakalářské studium v následujících oborech: Podniková ekonomika a management - v prezenční formě Arts management - v prezenční formě Katedra managementu se na všech výše uvedených oborech podílí. Postup zadání a odevzdání bakalářské práce Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce. vložení bakalářské práce do diplomového semináře: 3. 5. 2021: sdělení hodnocení diplomového semináře: 17. 5. 2021 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL (elektronicky, on-line) 31. 5. 2021: k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu.

odevzdání BP na PEF ČZU - Průvodce studenta PEF ČZ

 1. Vzor bakalářské práce je specifický už z toho důvodu, že bakalářská práce bude mít konečnou podobu knihy v klasické pevné vazbě. Tomu se přizpůsobuje formát stránky. Některé školy mohou požadovat také navíc odevzdání v určitém formátu na elektronickém médiu
 2. Požadavky Pro Předkládání Bakalářských Prac
 3. 2021/2022 Academic Calendar Faculty of - ftz
 4. Metodické Pokyny Pro Zpracování Bakalářské Práce Na Fž
 5. termín odevzdání Formatovani-dokumentu