Home

Teologie význam

Teologie - Wikipedi

Teologie (z řeckého θεολογία theologia < θέος theos bůh + λόγος logos slovo; také bohosloví) je nauka o Bohu, o bozích a souvisejících tématech (zázraky, duše, posmrtný život apod.).V českém kulturním kontextu se teologií obvykle rozumí teologie křesťanská, v širším významu je však možné hovořit i o teologii ostatních náboženství Co je to teologie: Teologie je disciplína, která studuje povahu Boha a jeho atributy, jakož i poznání, které má lidstvo o božství. Slovo teologie je řeckého původu θεος nebo theos, což znamená bůh a λογος nebo loga, která vyjadřují studii nebo uvažování. Teologie tedy znamená studium Boha a s ním spojená fakta církve je smysluplná a vědecky oprávněná činnost teologie. Svědectví se děje prostřednictvím řeči Už to, že něco stojí za řeč, naznačuje jeho význam pro přinejmenším nejbližší budoucnost. (Ricoeur) Teologie používá k výkladu svědectví o Bohu nejen lidská slova, ale i některé filozofické představy Teologie ne jako nauka o Bohu samotném, ale o Božích stopách (Noble, 14; viz Boží energie x esence). Je problematické zabývat se teologií odtažitě od vlastního života, jaksi neutrálně či objektivně: - Teologie nabízí objektivní postupy a metody, a také určité informace Význam teologie pro poznávání světa a člověka. Autor: Miloš V. Lokajíček - Číslo: 2009/1 (Dialog) V nedávném článku uveřejněném v TT pojednává M. Lobkowicz 1 o důvodech, proč by se měl filosof zabývat teologií. V následujícím se pokusím ukázat, že podobnou výzvu je možno vztáhnout i na přírodovědce, především na fyzika

Význam Teologie (Co to Je, Pojem a Definice) - Náboženství

Význam teologie, zvláště teologické etiky, v rámci vysokoškolské ho vzdělávání v oblasti studia sociální práce Jindřich Šrajer Abstrakt Předložené pojednání refl ektuje význam studia teologie, a zvláště teologické etiky, v rámci vy-sokoškolského vzdělávání v oblasti sociální práce Termín teologie má svůj původ v latinské teologii. Toto slovo, podle pořadí, pochází z řeckého pojetí tvořeného theos (bůh) a loga (studium). Teologie je tímto způsobem věda, která je zodpovědná za studium charakteristik a vlastností božství. Je to skupina technik zaměřených na filosofii, jejichž cílem je vytvářet znalosti o Bohu a ostatních.

Termín vytvořil Platón ve své práci Republika.Řecký filozof to použil k pojmenování chápání božského z použití rozumu. Později Aristoteles přijal koncept se dvěma významy: teologie jako ústřední rozdělení filozofie a teologie jako název myšlenky vlastní mytologii, která předcházela filozofii.. Pro teologii vlastní katolicismu je předmětem přímého studia. Myslet - jednat - mluvit, teologie jako sůl. Zamyšlení nad fakultním emblémem. Pavel Filipi. Při založení pražské evangelické teologické fakulty v r. 1919 měli před sebou její zakladatelé kromě mnoha velikých úkolů také jeden malý: symbolicky vyjádřit tradice, na které navazovali, a cíle, o které chtěli usilovat Význam teologie stvoření pro zachování krajiny. Předneseno na ekologické konferenci Tvář naší země 22. 2. 2001 v Průhonicích. Obsáhlá teologie stvoření vede ke konkrétním konsekvencím, které lze pojmenovat tezí: Naší povinností je vychovávat tak, aby bylo zachováno životní prostředí budoucím generacím. Starost.

teologie Význam (v křesťanství) systematické studium povahy Boha a jeho vztahu k lidstvu a světu Teologie byla hned ve svých začátcích apologií a polemikou a praktická teologie význam pro sociální práci. 1.1. Sociální práce Nejprve za čnu stru čnou charakteristika sociální práce, protože celá má práce je orientována sm ěrem k sociální práci. Dnešní sociální práce, její teoretické a metodické koncepce, vznikly na konci 19.

Tradice Východu a Západu v dialogu V

Co znamená teologie, theologie? Význam slova teologie, theologie ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, latiny a polštiny teologie - (z řec. theos = bůh; logos = myšlenka, slovo, věda) - doslova bohověda (též bohosloví) - pojem, se kterým se setkáváme poprvé v řec. literatuře (bible podobný termín nezná), a to buď jako s vyprávěním o bozích, interpretací mýtů a otázkou funkce rituálních obřadů státního náboženství (Platón), nebo ve významu jedné z fil. věd. Teologie křtu - význam slova křest a jeho použití, druhy křtu v Písmu a jejich. teologické zhodnocení, křestní teologie sv. Pavla, magisterium o křtu, otázka křtu. dětí a jeho nebezpečí a obhajoba . 7. Kristova reálná přítomnost v eucharistii: biblický základ, nauka církevních Otců význam. ( v křesťanství) systematické studium povahy Boha a jeho vztahu k lidstvu a světu. Teologie byla hned ve svých začátcích apologií a polemikou - to je fakt důležitý pro pochopení křesťanství a církve.. Význam teologie význam. Co znamená teologie? teologie podstatné jméno · rod žensk.

teologie, theologie - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Význam teologie pro sociální práci (s praktickým ověřením) Importance of theology for social work (with a practical verification) Anotace: Práce se zabývá vlivem víry na pomáhání sociálních pracovníků v křesťanských pomáhajících organizacích. Bakalářská práce je věnována charakteristice praktické teologie, s ní. Pastorální teologie - (zkrácený přehled přednášek) Význam slova Základem slova pastorace je latinské slovo pastor, v češtině pastýř. Jeho používání má biblické kořeny. V NZ se Ježíš sám přirovnává k dobrému pastýři, dokonce k takovému, který zná své ovce jménem a dá život za své ovce. (Jan 10,11; 14 Teologie - v Bengálsku, význam, synonyma, antonyms, příklady. Česko - Bengálský překladač teologie. Výraz (slovo) teologie má tyto významy: bohosloví. věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty. Další možné výrazy tohoto slova: theologie. Další slova začinající na písmeno T. Slova s podobným názvem: osteologie, teolatrie

Význam teologie pro poznávání světa a člověk

Význam teológie Teológia je di ciplína, ktorá študuje pod tatu Boha a jeho vla tno ti, ako aj vedomo ti o bož tve, ktoré majú ľudia. lovo teológia je gréckeho pôvodu θεος aleb Význam a poselství Ježíšových podobenství Podobenství je v evangeliích typický způsob Ježíšova vyučování. Zdánlivě prosté příběhy mají jinou funkci než ilustrovat náboženské pravdy

Význam teologie, zvláště teologické etiky, v rámci

 1. Význam zkratky ThMgr. z kategorie Vysokoškolské tituly. Na zkratky.cz v kategorii Vysokoškolské tituly jsou aktuálně významy 88 zkrate
 2. Význam zkratky ThDr. z kategorie Vysokoškolské tituly. Na zkratky.cz v kategorii Vysokoškolské tituly jsou aktuálně významy 88 zkrate
 3. Džihád - arabské slovo, jež ve spojení s islámem vyvolává v mnoha lidech hrůzu a odpor. Kritici islámu používají tento termín jako synonymum pro násilí. Obhájci islámu naopak tvrdí, že džihád je úsilím jednotlivce, vyvinutým vůči sobě samému, a násilí člověka proti člověku se dotýká pouze okrajově. Jak je to ovšem v islámské teologii s džihádem.
 4. •číslo účtu: 279886573/0300 •název účtu: Koinonia Giovanni Battista — Koinonia Jan Křtitel •název banky: ČSOB (Sedláčkova 26a, Plzeň 305 05
 5. Teolog je člověk, který se zabývá teologií. Může nauku o Bohu studovat, vykládat a používat v kněžské praxi. Teolog předpokládá Boží existenci a vědecky rozebírá jednotlivé zdroje víry. Teologové jsou známi již od starověku, kdy byla tato věda jednou z nejvýznamnějších.Teologové se věnují studiu především na teologických fakultách
 6. Zcela specifický význam dává pojmu všeobecný sněm v Niceji r. 325, kde je řečeno, že - Slovo, či-li Syn, je stejné podstaty s Otcem (řec.: homousios to Patri, lat.: consubstantialis cum Patre)

6. Teologie ekumenických koncilů 325-451. 7. Augustin a jeho význam pro západní teologickou tradici. 8. Eklesiologie Jana Husa. 9. Katolický modernismus, katolická moderna, vznik a formování CČSH. 10. Dialogický personalismus v díle Emila Brunnera a Paula Tillicha Teologie je mrtvá a není; je totiž jen tak živá, jak živý jsi ty sám. Pokud při studiu Písma necítíš ani naději, ani hrůzu, neznamená to, že jeho význam pominul. Je to tak: Věřím-li v Boha, nutně kladu význam Božího slova do vztahu k vlastní existenci

Definice teologie - co to je, význam a koncept - Chci

 1. Budeme se tak postupně snažit o stanovení etymologické čili slovní definice teologie, kdy také uvidíme, jaké měla slova teologie a teolog v dějinách významy a užití; o stanovení věcné definice teologie, v jejímž rámci se též zastavíme u teologie jako vědy a moudrosti, a o stanovení tzv. integrální definice teologie
 2. Význam učení o nestvořených energiích (srovnání Pravoslaví s římsko-katolickým dogmatem o stvořených energiích; otázka palamismu a hesychastických sporů) (4/2008) Stručné poučení o člověku a jeho spáse dle pravoslavného učení svatých asketických Otců. Viz též rozcestník pravoslavný katechismus
 3. hy až tak zásadní význam. Orientační vymezení pro potřeby této studie je na místě také v případě pojmů biblické exegeze a teologie. V katarských kruzích teologie nikdy neusilovala o osamostatnění od biblické exegeze a zůstávala v ní pevně ukotvena. Od biblické exegeze ji nicméně pracovně odlišuji především n
 4. 6. Teologie ekumenických koncilů 325-451. 7. Augustin a jeho význam pro západní teologickou tradici. 8. Eklesiologie Jana Husa. 9. Katolický modernismus, katolická moderna, vznik a formování CČSH. 10. Dialogický personalismus v díle Emila Brunnera a Paula Tillicha. Doporučená literatura pro studijní program Judaistika

Celkové hodnocení. Teologie konstantinovského období má v dějinách křesťanství základní význam. Došlo k formulaci vyznání/dogmatu křesťanské víry, společného až do dnešní doby křesťanstvu jako celku. Přesto se v tomto ekumenickém období a na pozadí obecně přijímaného vyznání již začaly vytvářet. Význam slova fundamentální. základní, zásadní, podstatný, hlavní. ( filozofie) fundamentální ontologie - Heideggerova obměna fenomenologie, která pozapomenutý problém bytí a jeho smyslu staví opět do základů filozofie, a to v souvislosti s lidským pobytem. ( církev) fundamentální teologie - teologie týkající se. Doporučujeme Veselý česko-ruský slovník Slova zní stejně, ale význam vás překvapí! Šířila se třeba Teologie osvobození. Как вы, только английский и литература, не теология. Jako vy, akorát na anglickou literaturu, ne teologii

Ostatky a jejich mezinárodní význam Vratislav a Praha | CTU

Definice teologie - co to je, význam a pojem - Slovní

Znak a jeho symbolika - Evangelická teologická fakult

 1. TÉMATICKÉ OKRUHY pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2016/2017. Magisterské prezenční studium: Katolická teologie
 2. Význam Panny Marie Proč je tím, čím je Teologie a duchovní texty / Jan Hanák / 14. května 200
 3. Výsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žánr, nazvaný teologie Starého nebo teologie Nového zákona. Práce, které nesly tento název, byly odpovědí na otázku, jaký je tedy ve světle kritického zkoumání smysl a význam Bible. V otázkách pravdy a smyslu hrály právě od dob osvícenství rozhodující roli dějiny
 4. Pedagogika volného času. Mgr. Absolvent navazujícího magisterského studia je kompetentní vykonávat funkce koncepčního pracovníka v oblasti práce s dětmi, mládeží a dalšími cílovými skupinami (osvětová činnost, zájmové vzdělávání dospělých, aktivizační programy pro seniory apod.) na lokální i regionální.
 5. UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph. D. Studijní program: Teologie Studijní obor: Historická teologie a teologie náboženství Praha 2020 Anotace Tato práce.

Význam teologie stvoření pro zachování krajin

KSNR – Nedeľa Božieho slova v semináriDogmaticka teologie

Co znamená teologie - Slovník cizích slo

Chtěl jim vrátit jejich původní význam. Manaraq Bibliata juk idiömaman tikratsirmi, Lefèvre nunaqa filosofïa y teologïa librukuna imata rasumpa yachatsikunqanta ashirqan. jw2019. Edward Oakes, profesor teologie, říká, že nauka o dědičném hříchu se setkává s rozpačitým tichem,. Pouze otevřené studijní programy. Oblast vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí Ekonomické obory Farmacie Filologie Filozofie, religionistika a teologie Fyzika Historické vědy Chemie Informatika Matematika Mediální a komunikační studia Neučitelská pedagogika Politické vědy Psychologie Sociální práce. Úvod do teologie Trojjediného Boha 1. díl 6. října 2009 Úvod do teologie Trojjediného Boha , Nábo , Archiv článků slovo Autor: Jana Beránková V prvním dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky jsme se s prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem zaměřili na úvodní seznámení se základními tématy jeho monografie nadepsané Jako v.

Teologie, theologie Slovník cizích slo

Trojiční teologie základ teologie ve zjevení. Zdeněk Kučera. Kučera, Zdeněk Všechny informace o produktu Kniha Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný vyd. Pavel Mervart v r. 2010, 157 str., brož

Teologie a věda v moderní době. Žijeme v době rychlých společensko-kulturních transformací, v době poznamenané emancipací individua, globalizací a sekularizací v nejširším slova smyslu. V této postmoderní éře také probíhá metamorfóza náboženského cítění a vědomí. Z jedné strany dochází k velkému odklonu od. Čo je to teológia: Teológia je disciplína, ktorá skúma povahu Boha a jeho atribúty, ako aj vedomosti, ktoré má ľudstvo o božstve. Slovo teológia je gréckeho pôvodu θεος alebo theos, čo znamená boh a λογος alebo logá, ktoré vyjadrujú štúdium alebo uvažovanie. Teológia teda znamená štúdium Boha a s ním súvisiace skutočnosti

Teologie - Sociologická encyklopedi

Panna Maria Bolestná - Maria

Zkratka ThMgr. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ThMgr. znamená: Magistr teologie, bohosloví. Zkratka ThMgr. je v sekci Akademické tituly. Právě jste se dozvěděli definici zkratky ThMgr.. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací Zdárné ukončení vysokoškolského (nebo vyššího odborného) studia a složení příslušných zkoušek opravňuje k užívání titulu nebo zkratky titulu, podle níž je určitelné, ve kterém vědním, technickém, uměleckém nebo společenskovědní oboru je člověk člověk kvalifikovaným odborníkem.Zkratky používané podle současné české normy se mohou lišit od titulů.

ÚOP JosefovReformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra Pavel Soukup

teologie - Wikislovník - Wiktionar

význam/popis: Ph.D. philosophiae doctor: doktor: uděluje se ve všech oborech (včetně umění i teologie) Absolvent magisterského studijního programu může v akademickém prostředí pracovat jako zaměstnanec na pracovní pozici asistenta (as.), může se také přihlásit do doktorského studijního programu, po jehož úspěšném. Jak se vyznat v titulech aneb proč už není zubař MUDr., ale MDDr.? Nejnižší stupeň vzdělání, po jehož absolvování si lze za jméno titul připojit - zde ale pozor, nikoli akademický -, je vyšší odborná škola. Titul DiS., který mohou používat všichni absolventi vošek, označuje diplomovaného specialistu. Apofatická teologie , známý také jako negativní teologie , je forma teologického myšlení a náboženské praxe, která se snaží přiblížit Bohu , Božskému, negací , mluvit pouze ve smyslu co se nedá říci o dokonalé dobrotě , kterou je Bůh . Tvoří pár spolu s katafatickou teologií , která přistupuje k Bohu nebo k Božství pomocí potvrzení nebo pozitivního. 1. Fundamentální teologie - úvod 1 1. Úvod do teologického myšlení Sám pojem teologie působí napohled velice prostě: teologie je řeč/mluvení o Bohu 1, najdeme v každé druhé encyklopedii i základní teologické příručce

Přednáška se koná v sobotu 22.11. od 9.30 hodin v klášteře Emauzy význam/popis philosophiae doctor uděluje se ve všech oborech (včetně umění i teologie) [v3.1; Creative Commons, CC: BY-NC-SA]. 1/6 created by www.lewig.ne Význam učení o nestvořených energiích. (Předběžný náčrt) »Hesychasté, jak o tom svědčí ctihodný Řehoř Sinajský, dosahovali vyšších stupňů duchovního života. Jedním z velmi vzácných projevů hesychastické askeze bylo zření nestvořeného světla. O tomto zření se nedozvídáme pouze u ct. Řehoře Teologie_krtu_a krestni_katecheze_vNZ.doc (90624) Význam pomazání křižmem: Metodika je součástí Praktické přílohy, a to v části E. Pomůcka Text modlitby při žehnání křižma je přílohou k uvedenému článku. Život ze svátosti biřmování. Podnítilo a dodnes podněcuje teologické úvahy o problémech, které v této podobě teologie ještě nikdy neformulovala. Více než kdy jindy se ukazuje, jak nutné je mít teology schopné vidět význam těchto otázek a ve světle víry zvážit jejich hodnotu. Nezhášejte Ducha, říkal sv

Příprava na manželství - kmspraha

význam kultu v náboženství Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyhledání literatury týkající se tématu - význam kultu v náboženství (mělo by se jednat o obecné pojednání). Odpověď. Dobrý den Význam činu-vnějšího-vnitřního-mravního. Teologie činu. Nutnost činů Poslušnost Láska Víra. Stupně mravního činu. Závažný Méně závažný. Dobrý čin. Nadpřirozená stránka mravního činu. Zvláštní případy. Dobré činy hříšníků Dobré činy nevěřících. Záslužnost dobrých činů. Písmo Tridentinum. - význam - učená nevědomost - maximum, ne-jiné, bytí-možnost - rozvinutí - problém nekonečnosti a kosmologie - přirozenost člověka - poznání - víra a vědění - intuice a nekonečnost poznání . Filosofie renesance - MF's hl. dílo Platónská teologie o nesmrtelnosti du.

Magazín o životě a životních hodnotách. Chceme, aby obsah pronikl hlouběji do nitra člověka a dotkl se něčeho, co s člověkem zarezonuje. To, co leží za námi a před námi, jsou jen drobnosti ve srovnání s tím, co leží uvnitř nás samotných. #RalphWaldoEmerso Konference bude pokračovat v 16.30 hodin přednáškou prof. Paula van Geesta (Tilburgská univerzita) na téma Význam negativní teologie pro vztah teologie a světa. Konferenci uzavře otevřená debat a uzavře ji mons. Ignazio Sanna, předseda papežské teologické akademie Teologie nemoci. 1. Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí

křesťanská teologie ztotožnila s Bohem. Pravidlům správného myšlení, usuzování a argumentace je věnována řada spisů, tradičně označovaných jako Organon čili nástroj, rozumí se právě myšlení. Jednotlivá tvrzení spojujeme v soudy, z předpokladů (premis) vyvozujeme závěry Podle H. názory K. Bartha a jeho spolupracovníků mají v dějinách reformační teologie epochální význam, odhalují falešné východisko moderních škol a pokoušejí se o adekvátní reformační filozofii (Křesťanství v myšlení a životě); jsou tedy přijímány a bez zásadnějších výhrad dále rozvíjeny. 20. Teologie liturgie (dialogický a trinitární charakter liturgie, soteriologická, doxologická a koinonická dimenze liturgie) a liturgický rok (temporál a sanktorál, liturgické doby, neděle jako prvotní sváteční den, kategorie liturgických dnů, vigilie, oktáv). 21 Co je to ctls? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka ctls a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online DG_dogmatika_02. Jaký je praktický význam trojičního obrazu Boha ? JB: Druhý díl Úvodu do teologie Trojjediného Boha hledá odpověď na otázku: Jaký je praktický význam trojičního obrazu Boha v mysli?Aneb - teologie v úzkém slova smyslu a spiritualita. Prof.C.V.Pospíšil nás nejprve vyvede z omylu, že by snad dogmatika byla suchá věda, která pro člověka nic neznamená

Teologie neděle. Kristova církev se již ode dne letnic, po sestoupení Ducha svatého, bez přestání scházela, aby slavila velikonoční tajemství v den nazývaný na památku Pánova zmrtvýchvstání Dominica - den Páně. Pro svůj mimořádný význam ustupuje neděle jedině slavnostem a svátkům Páně. Neděle. Teologie těla pro začátečníky svěžím způsobem překládá ohromující poselství Jana Pavla II. do jazyka běžného čtenáře. Postupně odkrývá hluboké vzájemné souvislosti mezi sexualitou a nejdůležitějšími otázkami lidské existence: Jaký je smysl a cíl našeho života? Jaký význam má zřeknutí se. Náboženský typ myšlení bude dále představen a konkrétně přiblížen na příkladu křesťanství a jeho teologie pojímané, jako rozumová reflexe víry. Všeobecný úvod do Písma sv. (KVÚPS - 2016 - ZS) - přiblížit význam pojmu symbol a význam symbolického jako dimenze lidského vnímání, vyjadřování, porozumění. Suma teologie Tomáše Akvinského zastupuje to nejzásadnější a nejlepší co středověk v literatuře mohl nabídnout. Jedná se o jedno z velkých děl, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících

Bolzano Bernard – Sociologická encyklopedie

1. Význam Tomášova díla 167 2. Vztah filosofie a teologie 168 3. Objektivita Tomášovy filosofie 172 4. Základy Tomášovy antropologie a její význam pro povahu metafyziky 174 5. Základní rysy a pojmy Tomášovy metafyziky 178 6. Problematika existence a povahy Boží 190 7. Poznámky k Tomášovým kosmologickým názorům 199 8 Mikeš František:Felix M. Davídek - jeho interdisciplinární teologie, praxe a význam pro současnost. (fmikes@elabs.com) Pieterová Lenka: Ontológia reči podla Sergeja Bulgakova a Waltera Benjamina. Antinómia, alegória a participácia. (pieterova@gmail.com) Roberts Dean E.G.: The Role of Liturgy on the Catechetical Formation. Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie Obor: Pastorační a sociální práce - UK ETF ETS 2010 Zkouška sestává z pojednání o jednom tématu, které si student z níže uvedených 25 témat vylosuje. Témata jsou dle své povahy zařazena do některého z pěti okruhů: biblická a systematická teologie - etika - filozofie - religionistika - praktická teologie V ýsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žánr, nazvaný teologie Starého nebo teologie Nového zákona. P ráce, které nesly tento název, byly odpovědí na otázku, jaký je tedy ve světle kritického zkoumání smysl a význam B ible. V otázkách pravdy a smyslu hrály právě od dob osvícenství rozhodující roli dějiny